அன்பு நண்பர்களே புதிய முயற்சி இது. தங்களின் மேலான கருத்துக்களை Guest Book ல் பதிவு செய்வீர். நன்றி

Sunday, March 27, 2011

TNPSC  Questions  Group 1,Group 2,Group 3,Group 4
கடந்த ஐந்து வருடத்திலிருந்து  தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள்
1.ஜப்பான் நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
2.நீயூசிலாந்து நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
3.மெக்ஸிகோ நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
4.லிபியா நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
5.நேபாளம் நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
6.பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
7.ஸ்ரீலங்கா நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
8.நைஜீரியா நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
9.பின்லாந்து நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
10.லெபன்னான் நாட்டு நாணயத்தின் பெயர் என்ன ?
பதில்கள்:
1.யென்,2.டாலர்,3.பெஸோ,4.தினார்,5.ரூபாய், 6.பெஸோ,
7.ரூபாய்,8.நெயிரா, 9.மார்க்கா,10.பவுண்ட்.

No comments: