அன்பு நண்பர்களே புதிய முயற்சி இது. தங்களின் மேலான கருத்துக்களை Guest Book ல் பதிவு செய்வீர். நன்றி

Tuesday, March 29, 2011

TNPSC  Questions  Group 1,Group 2,Group 3,Group 4
கடந்த ஐந்து வருடத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள்
1.கங்கை நதி கலக்கும் இடம் எது ?
2.சிந்துநதி கலக்கும் இடம் எது ?
3.ரைன் நதி கலக்கும் இடம் எது?
4.டினிஸர் நதி கலக்கும் இடம் எது ?
5.ஜம்பனி நதி கலக்கும் இடம் எது ?
6.சபைன் நதி கலக்கும் இடம் எது ?
7.கொலம்பியா நதி கலக்கும் இடம் எது ?
8.ஜபுரா நதி கலக்கும் இடம் எது ?
9.எப்ரோ நதி கலக்கும் இடம் எது ?
10.பிரம்மபுத்திரா நதி கலக்கும் இடம் எது ?
பதில்கள்:
1.வங்காளவிரிகுடா, 2.அரபுக்கடல்,3. வடகடல்,4.கருங்கடல், 
5.இந்தியப்பெருங்கடல், 6.மெக்ஸிகோ வளைகுடா, 
7.பசிபிக் பெருங்கடல், 8.அமேசான், 9.மத்திய தரைக்கடல்,
10.வங்காளவிரிகுடா.

No comments: